ПрАТ "Запоріжсклофлюс"

Код за ЄДРПОУ: 00293255
Телефон: (061)2397072
e-mail: paper@steklo.zp.ua
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
 
Дата розміщення: 03.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.02.201118/08/1/11Запорiзьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA 4000114607Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.025473508109470.16100
Протягом звiтного року акцiї Товариства на бiржовий ринок для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. Додаткового випуску цiнних паперiв Товариство в звiтному роцi не здiйснювало, тому iнформацiя щодо мети додаткової емiсiї, спосiб розмiщення, дострокове погашення тощо не зазначається. Всi ранiше випущенi акцiї повнiстю розмiщенi. Протягом звiтного року на рахунках власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента змiн не вiдбувалось. Випуск процентних облiгацiй, дисконтних облiгацiй, цiльових (безпроцентних) облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариством не здiйснювався. Iнформацiї про викуп, причини викупiв, продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, цiни викупу чи продажу, загальної вартостi акцiй немає, тому що протягом звiтного перiоду Товариство не викупало та не продавало ранiше викупленi Товариством власнi акцiї.

* Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 7 " Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюються відповідно до Довідника 6 " Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.