ПрАТ "Запоріжсклофлюс"

Код за ЄДРПОУ: 00293255
Телефон: (061)2397072
e-mail: paper@steklo.zp.ua
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
 
Дата розміщення: 03.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів Змiн в органiзацiйнiй структурi ПрАТ «Запорiжсклофлюс» за 2018 рiк вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду не вiдбувалося.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2018 рiк склала 356 осiб, тобто зменшилася на 24 особи або на 6,3% у порiвняннi з 2017 роком.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 11 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 7 осiб.
У порiвняннi з попереднiм 2017 роком фонд оплати штатних працiвникiв за 2018 рiк збiльшився на 7406,5 тис.грн. або 19,1% та склав 46285,9 тис. грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента:
Досягненню поставленої мети у бiзнесi, пiдвищенню капiталiзацiї компанiї сприяє чiтка полiтика у галузi управлiння персоналом, однiєю з основних задач якої є постiйне пiдвищення компетентностi персоналу та його вiдповiдностi поставленим завданням. Важливим кроком для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв є пiдвищення квалiфiкацiї та здобуття нової iнформацiї. Для цього на пiдприємствi працює вiддiл пiдготовки кадрiв, який згiдно до плану органiзовує навчання молодi, а також переквалiфiкацiю робiтникiв пiдприємства. За 2018 рiк навчено новим професiям -82 особи, з них безпосередньо на виробництвi - 48 особи. На навчання затрачено за 2018 рiк 18 тис.грн. На пiдприємствi впроваджено систему управлiння якiстю, що сприяє тому, щоб робiтники не припускалися помилок у роботi, якi б позначилися на якостi продукцiї. У 2018 роцi на пiдприємствi проведено впровадження системи менеджменту якостi вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 9001:2015, в рамках якого пройшли навчання 24 особи на суму 24000 грн. за програмами "Спецiалiст з систем менеджменту якостi ISO 9001:2015" та "Внутрiшнiй аудитор систем менеджменту якостi вiдповiдно до вимог ISO 9001:2015, ISO 19011:2011".
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання ПрАТ «Запорiжсклофлюс» не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств, тому iнформацiя щодо таких об’єднань не надається, а саме: про найменування та мiсцезнаходження об’єднання, опис дiяльностi об’єднання, функцiї та термiн участi емiтента у вiдповiдному об’єднаннi, позицiї емiтента в структурi об’єднання.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Iнформацiя щодо спiльної дiяльностi не надається тому, що спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами ПрАТ «Запорiжсклофлюс» не проводилося.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Основними засобами на Пiдприємствi визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше 1 року, якi використовуються у процесi виробництва, наданнi послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для виконання адмiнiстративних або соцiальних функцiй. Об’єкти основних засобiв подiляються на виробничi та невиробничi (соцiального призначення).
Пiдприємство оцiнює основнi засобi за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Витрати на позики, пов'язанi безпосередньо з будiвництвом квалiфiкованого активу, якщо для доведення останнього до стану використання за призначенням знадобиться значний перiод часу, пiдлягають капiталiзацiї.
Пiсля визнання основнi засоби подiляються на групи, якi являють собою позицiї зi значною вартiстю i по яким можуть бути використанi певнi перiоди амортизацiї.
Амортизацiя по об’єктам основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного використання об’єкта. Нарахування амортизацiї починається з дати, коли актив стає придатним для використання, тобто коли доведений до стану, в якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений керiвництвом.
Земля не амортизується, оскiльки неможливо надiйно оцiнити строк її корисного використання.
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Дiапазон термiнiв корисного використання нематерiальних активiв складає вiд 1 до 10 рокiв.
Нематерiальнi активи мають обмежений або невизначений строк корисного використання.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом строку корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу та оцiнюються на предмет наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання аналiзуються щонайменше наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних строкiв чи способу отримання прогнозованих економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, й облiковується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про прибутки та збитки в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу.
Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються. Строк корисного використання нематерiального активу з невизначеним строком використання переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив до категорiї активiв iз невизначеним строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки строку корисного використання з невизначеного на обмежений здiйснюється на перспективнiй основi.
Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу й визнаються у звiтi про прибутки та збитки в момент припинення визнання цього активу.
До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно i в подальшому оцiнюється за первiсною вартiстю за мiнусом нарахованої амортизацiї.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про сукупнi доходи.
Запаси класифiкуються за такими групами: виробничi запаси, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари.
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї.
Чиста цiна реалiзацiї – це розрахункова продажна цiна в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та розрахункових витрат, якi необхiдно понести для реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, що забезпечують поточне мiсцезнаходження i стан запасiв.
При списаннi у виробництво чи iншому вибуттi пiдприємство оцiнює запаси за iдентифiкованою вартiстю.
При продажу запасiв їх балансова вартiсть визнається у якостi витрат в тому перiодi, у якому визнається вiдповiдна виручка.
Сума будь-якої уцiнки запасiв до чистої цiни продажу та усi втрати запасiв визнаються витратами того перiоду, у якому була здiйснена уцiнка або мали мiсце втрати.
Сума сторнування часткового списання запасiв, яка виникає в результатi збiльшення чистої цiни продажу, визнається як зменшення суми запасiв, якi визнанi витратами у тому перiодi, у якому вiдбулося сторнування.
Запаси, що використовуються для створення необоротних активiв, включаються до їх балансової вартостi i визнаються витратами у складi амортизацiйних вiдрахувань протягом термiну корисного використання таких активiв.
Пiдприємство визнає резерви на знецiнення запасiв виходячи iз оцiнки кiлькостi та вартостi нелiквiдних запасiв, якi не використовуються у дiяльностi бiльше трьох рокiв. По закiнченню звiтного перiоду сума нарахованого резерву коригується в залежностi вiд результатiв iнвентаризацiї.
Фiнансовi iнвестицiї, якщо вiдсоток володiння у об’єктi оподаткування не перевищує 20% , враховуються за первiсною вартiстю. Товариство у звiтному перiодi не мало фiнансових iнвестицiй.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи й зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкращим образом пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю й цiною операцiї, що можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при застосуваннi яких використовуються тiльки наявнi ринковi данi, iнструмент.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання, кредити й дебiторська заборгованiсть, а також активи, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Амортизована собiвартiсть розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки, а для фiнансових активiв визначається за винятком збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв за договором по поточнiй ринковiй процентнiй ставцi для аналогiчних фiнансових iнструментiв.
Основнi фiнансовi iнструменти товариства представленi дебiторською i кредиторською заборгованiстю по основнiй дiяльностi.
Дебiторська заборгованiсть первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.
Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку Пiдприємства достатня для покриття понесених збиткiв. Для дебiторської заборгованостi, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки кожного дебiтора. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об`єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi групи.
По заборгованостi строком погашення вiд 12 до 36 мiсяцiв резерв нараховується у розмiрi 50%, по заборгованостi строком погашення вiд 36 мiсяцiв резерв нараховується у розмiрi 100%.
Довгострокова кредиторська заборгованiсть визнається як фiнансовi зобов’язання.
Пiдприємство видiляє короткострокову (до 1 року) i довгострокову(довше 1 року) кредиторську заборгованiсть.
Пiдприємство класифiкує кредиторську заборгованiсть по наступних видах:
- поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями,
- торгiвельна кредиторська заборгованiсть,
- заборгованiсть перед бюджетом за податком на прибуток,
- iнша кредиторська заборгованiсть.
Первiсно довгострокова заборгованiсть визнається за справедливою вартiстю, яка дорiвнює дисконтованiй сумi платежiв. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд визнається, коли iснує переконливий доказ, зазвичай у формi укладеного договору купiвлi-продажу, того, що суттєвi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням, були переданi покупцевi, отримання оплати є ймовiрним, вiдповiднi витрати та потенцiйнi повернення продукцiї можуть бути оцiненiдостовiрно, припинено участь в управлiннi проданою продукцiєю, i при цьому може бути достовiрно оцiнена сума доходiв вiд основної дiяльностi. Якщо iснує ймовiрнiсть надання знижок, i їх сума може бути достовiрно оцiнена, тодi знижка визнається як зменшення доходу вiд основної дiяльностi при визнаннi реалiзацiї продукцiї. Момент передачi ризикiв та вигiд залежить вiд конкретних умов договорiв купiвлi-продажу.
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основнi види продукцiї або послуг, якi виробляє чи надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, у тому числi обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi), середньореалiзацiйнi цiни, сума виручки, iнформацiя про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязi продажiв, перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг:
В номенклатурi ПрАТ «Запорiжсклофлюс» близько 10-ти марок зварювальних флюсiв, 9 модулiв силiкату натрiю, скло натрiєве рiдке, вироби з пресованого скла.
Основнi види продукцiї або послуг, якi виробляє чи надає емiтент, за рахунок продажу яких отримано 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк:
- флюси зварювальнi займають 23,9% обсягу товарної продукцїi пiдприємства, використовуються для автоматичного та напiвавтоматичного зварювання та наплавки вуглеводистих та низьколегованих сталей в металургiї, машинобудiвництвi, моторобудуваннi, суднобудуваннi, вагонобудуваннi, нафтогазовому комплексi та iнших;
- cилiкат-натрiю займає 68,0% обсягу товарної продукцiї пiдприємства, використовується для виробництва рiдкого скла, яке застосовується в металургiї, хiмiчнiй, целюлозно-паперовiй промисловостi, будiвництвi, для виробництва зварювальних електродiв, для каталiзаторiв та адсорбентiв, для будiвництва, для клеїв, пропиток, при виробництвi паперу.
Обсяги виробництва основних видiв продукцiї в натуральному та грошовому виразi:
За звiтний перiод вироблено: флюсiв зварювальних 4,7 тис. тн на суму 92 млн. грн.; силiкату натрiю – 49,9 тис. тн на суму 261,4 млн.грн.
Середньореалiзацiйнi цiни (без ПДВ) за 2018 рiк склали: по флюсам зварювальним – 19199 грн. за тону, силiкату натрiю -5827 грн. за тону.
За цей перiод реалiзовано продукцiї на суму 421,3 млн. грн., з них на експорт 284,9 млн. грн., що складає 67,6% вiд загальної суми реалiзацiї.
Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг:
Пiдприємством планово ведуться роботи по розробцi та освоєнню виробництва агломерованих флюсiв для зварювання металоконструкцiй рiзного призначення, що надасть можливiсть збiльшити обсяги продаж та зайняти ринок їх збуту. Найбiльш перспективним є розробка складу синергетичних агломерованих флюсiв та технологiй їх виробництва, новi марки флюсiв для електрошлакових технологiй, розжижителi шликерiв на основi рiдкого скла для виробництва керамiчних виробiв. Пiдприємством також планово ведуться роботи по розширенню ассортименту марок рiдкого скла, що дасть можливiсть покращити фiнансовий стан пiдприємства.
Залежнiсть вiд сезонних змiн: сезоннiсть не має iстотного впливу на виробництво продукцiї, але iснує тенденцiя зниження обсягiв реалiзацiї у перiод 1-го кварталу, що пояснюється перiодом новорiчних свят та рiздвяних вiдпусток, припиненням навiгацiї по рiчцi Днiпро. Основнi обсяги реалiзацiї припадають на 2-й та 3-й квартали року.
Основнi ринки збуту та основнi клiєнти:
Основними ринками збуту є зовнiшнiй та внутрiшнiй ринок.
ПрАТ «Запорiжсклофлюс» постачає свою продукцiю як покупцям України, так i зарубiжним партнерам в Iталiї, Туреччинi, Чехiї, Болгарiї, Росiї, Молдовi, Казахстанi, Узбекiстанi, Бiлорусi, Грузiї та iн.
ПрАТ «Запорiжсклофлюс» є ведучим пiдприємством на ринку зварювальних флюсiв України. 71% вiд загального обсягу вiдвантажень флюсiв постачається на експорт. На ринок України постачається 29 % загального обсягу вiдвантажень. Основнi покупцi зварювальних флюсiв – металургiйнi, машинобудiвнi, суднобудiвнi, вагонобудiвнi пiдприємства, виробники зварних труб та конструкцiй, нафтогазовий комплекс. Основнi клiєнти зварювальних флюсiв – ТОВ "Флакс Компанi", ТОВ "ЕЛЕК ТПФ", Росiя, ВАТ «АрселорМiттал», ВАТ «Днепровсьский меткомбiнат», ТОВ «МРМЗ» -Україна; ТОВ "Вiбромодуль", Бiлорусь, ТОВ «ПромТехЕлектро», Казахстан та iншi .
Експорт силiкату натрiю у 2018 роцi склав 77,7% вiд загального обсягу вiдвантажень. Основними ринками збуту силiкату натрiю є: Росiя, Україна, Iталiя, Туреччина, Францiя. Основними покупцями силiкату натрiю є: компанiя "ВЕТРА",Iталiя, фiрма "Мюрекс", Туреччина, ТОВ «Опитний склозавод» - Росiя , Arс Franсe -Францiя; ПрАТ «Вiнницяпобутхiм», ТОВ "Проктер енд ГЕМБЛ" - Україна, ВАТ АрселорМiттал Кривий Рiг" та iншi.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту:
- Виробничо-технологiчнi ризики, якi виникають пiд час виробництва продукцiї (ризики пов`язанi з виникненням аварiйних ситуацiй, iснуючими умовами працi, використанням виробничого обладнання, людським фактором); ризики пов`язанi iз забезпечення емiтента сировиною, матерiалами та енергоресурсами (зрив поставок сировини, матерiалiв та енергоресурсiв на виробництво основних видiв продукцiї, значне пiдвищення цiн на них, аварiйнi ситуацiї на пiдприємствах постачальникiв).
- Ризики пов`язанi зi збутом окремих видiв продукцiї (зниження попиту на продукцiю у зв’язку з виникненням мiждержавного конфлiкту иiж Росiєю та Україною та воєнними дiями на Сходi країни,погiршення становища на ринку, порушення порядку та строкiв розрахунку за отриману продукцiю). Пiдвищення тарифiв на послуги природних монополiй: рiст цiн на природний газ, на енергоносiї, рiст цiн на сировину є практично непрогнозованими та призводить до зростання собiвартостi продукцiї, що може призвести до зниження доходу емiтенту.
- Старiння основних фондiв i зменшення виробничих потужностей. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець 2018 року – 31,5%, що є стримуючим фактором у застосуваннi новiтнiх технологiй та пiдвищеннi якостi продукцiї, яка випускається пiдприємством. Мiнiмiзувати цей ризик можна шляхом постiйних поточних та капiтальних ремонтiв, а також придбанням нових основних фондiв.
- Нестабiльна полiтична та законодавча ситуацiя негативно впливають на фiнансовi результати пiдприємств, якi працюють на експорт, виникає ризик зовнiшньоекономiчної нестабiльностi пiдприємства. Товариство бiльшу частину своєї продукцiї поставляє на експорт. Законодавчi обмеження щодо спiвпрацi з постачальниками сировини, розташованими на тимчасово окупованих територiях (основний вид сировини для виробництва силiкат- натрiю та скла натрiєвого рiдкого – кальцинована сода, постачальник якого знаходиться у Криму). Полiтична нестабiльнiсть впливає на загальне зниження темпiв економiчного розвитку країни, яке приведе в першу чергу до зменшення обсягiв виробництва, що матиме наслiдок зменшення доходiв Товариства.
Товариство додає великих зусиль щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi, придiляє значну увагу для мiнiмiзацiї ризикiв, продовжує вдосконалювати систему менеджменту, проводить реконструкцiю, модернiзацiю та технiчне переозброєння своїх виробничих потужностей та розщирення виробництва та ринкiв збуту. Для розширення ринкiв збуту пiдприємство намагається пiдвищити якiсть та конкурентоздатнiсть виробляємої продукцiї, активiзувати роботи по пошуку нових споживачiв традицiйно виробляємої продукцiї, а також значно розширити асортимент виробляємої продукцiї. Методами розширення ринкiв збуту є постiйне залучення нових споживачiв, створення сприятливих умов в колi взаємодiй, як при роботi с постiйними споживачами, так i з тими, що тiльки починають з нами працювати.
Канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент:
Товариство збут власної продукцiї здiйснює залiзничим, водним та автомобiльним транспортом, шляхом прямих поставок безпосередньо споживачу, а також через посередникiв - з метою зниження фiнансоваго ризику. Пiдприємство реалiзує продукцiю переважно крупним гуртом, незначна кiлькiсть продукцiї реалiзується дрiбним гуртом.
Джерела сировини,їх доступнiсть та динамiка цiн:
Основними постачальниками для виробництва продукцiї Товариства є :
1)постачальники марганцевої руди - ТОВ «ТД ДТЗ», м. Днiпро, Україна;
2)постачальники соди кальцинованої – ТОВ ТД «УТС», м.Київ, Україна, Greenline Kimya Ticaret ve Nakliyat Ltd Sti. Турцiя, Стамбул; Грийнлайн Кемикълс ЕООД с ЕИК Болгарiя, Баргус, Global Chemical Company U.G. Нiмеччина, ТОВ ТД Башхiм, м. Стерлiтамак, Республiка Башкорстан;
3)постачальники кварцового пiску - ТОВ "Каолiн Азов", м. Марiуполь, Україна;
4)постачальники плавикового шпату – Eurolinex GmbH, Нiмеччина, м.Ессен.
Технiчнi i якiснi характеристики сировини i матерiалiв, що постачалися у 2018 роцi повнiстю вiдповiдали вимогам виробництва.
Доступнiсть джерел сировини i матерiалiв для ПрАТ «Запорiжсклофлюс» обумовленi наступними факторами:
-тривалi комерцiйнi зв’язки мiж пiдприємствами та торгуючими країнами, вiдсутнiсть заходiв, обмежуючих доступнiсть ринку сировини з боку урядiв країн.
-фiрми мають потужнi канали розподiлення i збуту продукцiї;
-достатньо великi об’єми виробництва сировини i матерiалiв, майже постiйна наявнiсть сировини на складах виробникiв, що дозволяє фiрмам виконувати їх постачання в доволi короткi строки;
-достатньо добрi умови зберiгання сировини на складах виробникiв;
-задовiльнi умови транспортування сировини i матерiалiв.
Основними видами сировини для виробництва силiкату натрiю розчинного є сода кальцинована та пiсок. Динамiка цiн за 2018 рiк: на пiсок мала тенденцiю до росту на 26,4%, а соди кальцинованої бiля 8,4% до рiвня 2017 року.
Для виробництва зварювальних флюсiв основними видами сировини є марганцева руда, плавиковий шпат та iншi, динамiка цiн яких за 2018 рiк до рiвня попереднього року: марганцева руда- на 52,8%, пiсок – на 26,4%, магнезит- 7,5%; глинозем -16,1%; эл.графiтовi – у 2 рази. Основна причина такого скачка цiн є нестабiльна ситуацiя на валютному ринку та в країнi в цiлому.
Собiвартiсть продукцiї Товариства напряму залежить вiд цiни на сировину та матерiали, енергоносiї. Коливання цiн на сировину, матерiали та енергоносiї призводить до коливання цiн готової продукцiї, що вносить змiни у кон’юктуру ринку, а також здатнiсть своєчасно реагувати на любi цiновi змiни.
Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку.
Товариство належить до галузi хiмiчної промисловостi України. Хiмiчна промисловiсть упродовж багатьох рокiв була однiєю з провiдних галузей економiки України, яка робила суттєвий внесок у валовий внутрiшнiй продукт та забезпечувала значнi валютнi надходження вiд експорту продукцiї. Однак, за останнi роки ситуацiя погiршилась, так, впродовж останнiх рокiв- з 2010 по 2018 рiк обсяг реалiзацiї хiмiчної продукцiї у грошовому еквiвалентi скоротився у 2,4 рази. Погiршення результативних показникiв обумовлено зменшенням ресурсного потенцiалу в галузi, втратою ряду активiв внаслiдок анексiї Криму i захоплення частину територiї Донбасу, зупинкою пiдприємств пiд час активної фази збройного конфлiкту та подальшим загостренням внутрiшньосистемних проблем (енергосировинної iмпортозалежностi багатьох хiмiчних виробництв високої матерiало-, енергоємностi та використання фiзично зношенних основних засобiв i застарiлих технологiй).
Сьогоднi через застарiлi технологiї українськi пiдприємства використовують на 10-15% бiльше газу, нiж сучаснi iмпортнi заводи, i вирiшення цiєї проблеми стає майже неможливим в умовах дефiциту iнвестицiйних ресурсiв. В 2018 роцi хiмiчна галузь України розвивалася виключно за рахунок внутрiшнiх iнвестицiй. Для того, щоб витримати конкурентну боротьбу, українськi хiмiчнi пiдприємства планово проводять модернiзацiю виробництва, головна мета якої – знизити споживання природного газу. Одним з прiоритетних напрямкiв розвитку галузi є перехiд на енергозберегаючi технологiї.
ПрАТ "Запорiжсклофлюс" є одним з найбiльших свiтових виробникiв зварювальних плавлених флюсiв, якi використовуються для автоматичного та механiчного зварювання та наплавлення будiвельних, машинобудiвельних конструкцiй широкого призначення iз нелегованих i низьколегованих сталей. Пiдприємство понад 65 рокiв тiсно й плiдно спiвпрацює з Iнститутом електрозварювання iм. Є.О. Патона НАН України. Для забезпечення рiзних галузей промисловостi України гостродефiцитними пемзовидними марками флюсiв спiльно з "IЕЗ iм. Патона" розроблено i створено новi технологiї, у тому числi унiкальна технологiя плавки флюсiв методом подвiйного рафiнування розплаву i використання вiдходiв вiтчизняних металургiйних i гiрничорудних пiдприємств та виробникiв зварних металоконструкцiй.
Свiтова практика виробництва плавлених флюсiв не знає такої технологiї - вона не тiльки знижує витрати енергоносiїв, але й за рахунок використання вторинної сировини (мiнеральних вiдходiв зварювального виробництва гiрнично-рудних та металургiйних пiдприємств) знижує потреби природної сировини для їх виробництва, в тому числi iмпортнiй, а також у значнiй мiрi вирiшує проблему охорони навколишнього середовища.
З метою покращення якостi продукцiї та зменшення затрат на її виробництво, пiдприємством постiйно впроваджуються новi технологiї та новi товари.
Планово ведуться роботи по розробцi та освоюванню виробництва агломерацiйних флюсiв нових марок для зварювання труб великого дiаметру та металоконструкцiй рiзного призначення. Ця робота має велике наукове та технiчне значення, так як в Українi проводиться вперше, i для її виконання зроблено великий обсяг пiдготовчих та технологiчних робiт, якi ведуться поетапно.
У 2018 роцi на ваннiй печi №2 ЦВС: оптимiзовано процес завантаження шихти в ванну, змiнена конструкцiя завантажувача шихти, вiдпрацьований режим завантаження шихти, що дозволило пiдвищити продуктивнiсть печi з 27 до 31 тонни силiкату натрiю на добу; змiнена конструкцiя виработочнога каналу, що дозволило знизити витрати природного газу на 20 м3 на 1 тн силiкату натрiю. В результатi впровадження цих заходiв собiвартiсть продукцiї знижена на 229 грн. на 1 тн силiкату натрiю або на 1,3 млн.грн. на випуск.
Виконано ремонт монорельсу, що дозволило забезпечити безперебiйну подачу шихти зi складеного вiддiлення до ванної печi електротельфером замiсть моток арiв i зекономити пального близько 100 тис.грн. за рiк.
У цеху ЦВФiС на електропечi при випалюваннi футерування використовувалося альтернативне тверде паливо (дрова), що дозволило заощадити електроенергiї на 120 тис.грн. за рiк. У складеному вiддiленнi цеху на лiнiї приготування шихти силiкату натрiю встановлено новий ваговий процесор ПВ-310, проводиться доробка програмного забезпечення, що дозволить проводити бiльш точне та якiсне зважування шихти та полiпшити якiсть продукцiї, що випускається.
У 2018 роцi розпочато будiвництво навiсу площею 576 м2 для зберiгання силiкату натрiю або соди кальцинованої, що дозволить зберiгати бiльше 2 тис.тн матерiалу, зберiгаючи при цьому їх якiснi характеристики.
Багаторiчний виробничий досвiд i високий професiоналiзм персоналу дозволяє проводити високоякiснi вироби, постiйно удосконалюючи технологiчнi процеси i розширюючи асортимент продукцiї, що випускається, виходячи з потреб замовникiв.
Пiдприємством постiйно освоюються новi марки флюсiв зварювальних, синергетичних агломерацiйних флюсiв, силiкату натрiю та нових видiв продукцiї з урахуванням вимог ринку.
Прiоритетний напрямок дiяльностi ПАТ «Запорiжсклофлюс» - енергоефективнi i ресурсоощаднi виробничi технологiї, матерiали i обладнання для зварювання i з’єднання матерiалiв; зменшення техногенного навантаження на довкiлля, екологiзацiя технологiй та продукцiї.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента.
Основним конкурентом на ринку силiкату натрiю є ВАТ "Салаватскло", Башкортостан та ВАТ «Доманiвський виробничо-торгiвельний комбiнат, Республiка Бiлорусь.
Вагомими конкурентами на ринку зварювальних флюсiв є: ВАТ «Нiкопольський завод ферросплавiв», Компанiя ESAB, Санкт – Петербург, Росiя, ВАТ «Челябiнський трубопрокатний завод». Основним конкурентом на ринку рiдкого скла є ТОВ «Сувенiр», Україна.
Товариство чiтко додержується та постiйно удосконалює технологiчнi процеси, гарантує якiсть продукцiї, чiтке виконання договiрних зобов`язань, орiєнтується на потреби ринку та впроваджує сучаснi механiзми управлiння.
Завдяки бiльш високiй стабiльнiй якостi флюсiв, що випускає наше пiдприємство, продукцiя залишається найбiльш привабливою для покупцiв. Не останню роль вiдiграє i цiна товару. Нашi цiни залишаються нижчими, нiж у конкурентiв. Енерговитрати при виробництвi плавленого флюсу в газополум`яних печах на нашому пiдприємствi значно нижчi, нiж при виробництвi плавлених флюсiв в електродугових печах наших конкурентiв.
Перспективнi плани розвитку емiтента.
Планами розвитку емiтента є: 1. Зниження рiвня витрат. 2. Збiльшення споживчих якостей та конкурентоспроможностi продукцiї. 3. Оптимiзацiя процесiв забезпечення Товариства енергоресурсами та сировиною.
Планується освоїти виробництво нових марок флюсiв для електрошлакових технологiй, що дозволить розширити ассортимент продукцi, збiльшити обсяги виробництва та коефiцiєнт використання виробничих потужностей. В перспективi також освоєння виробництва розжижителiв шликерiв на основi рiдкого скла для виробництва керамiчних виробiв.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, у разi якщо емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у декiлькох країнах, зазначити тi країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк.
Протягом звiтного перiоду основними постачальниками сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, були: ТОВ ТД «ДТЗ» м. Днiпропетровськ, Україна; ТОВ ТД «УТС» Київ Україна, Greenline Kimya Ticaret ve Nakliyat Ltd Sti. Турцiя, Стамбул; Грийнлайн Кемикълс ЕООД с ЕИК Болгарiя, , Global Chemical Company U.G. Нiмеччина, ТОВ ТД Башхiм.; ТОВ "Каолiн Азов", м. Марiуполь; Eurolinex GmbH, Нiмеччина, м.Ессен.
Свою дiяльнiсть ПрАТ «Запорiжсклофлюс» не здiйснює на територiях iнших країн.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування Основнi придбання та вiдчуження активiв Товариства за останнi п`ять рокiв:
За 2014 рiк Товариством придбано активiв на суму 12180 тис грн., в тому числi:
- будiвлi та споруди - 0 тис.грн.;
- машини та обладнання – 12172 тис.грн.;
- транспортнi засоби - 0 тис. грн.;
- iнше - 8 тис.грн.
У 2014 роцi Товариством вiдчужено активiв на суму 144 тис.грн., в тому числi:
- будiвлi та споруди - 0 тис.грн.;
- машини та обладнання –144 тис.грн.;
- транспортнi засоби - 0 тис. грн.;
- iнше - 0 тис.грн.
За 2015 рiк Товариством придбано активiв на суму 1689 тис грн., в тому числi:
- будiвлi та споруди - 80 тис.грн.;
- машини та обладнання – 1312 тис.грн.;
- транспортнi засоби - 0 тис. грн.;
- iнше - 297 тис.грн.
У 2015 роцi Товариством вiдчужено активiв на суму 333 тис.грн., в тому числi:
- будiвлi та споруди - 0 тис.грн.;
- машини та обладнання – 198 тис.грн.;
- транспортнi засоби - 15 тис. грн.;
- iнше - 120 тис.грн.
За 2016 рiк Товариством придбано активiв на суму 15069 тис грн., в тому числi:
- будiвлi та споруди - 932 тис.грн.;
- машини та обладнання – 13043 тис.грн.;
- транспортнi засоби - 0 тис. грн.;
- iнше - 1094 тис.грн.
У 2016 роцi Товариством вiдчужено активiв на суму 919 тис.грн., в тому числi:
- будiвлi та споруди - 3 тис.грн.;
- машини та обладнання – 852 тис.грн.;
- транспортнi засоби – 0 тис. грн.;
- iнше - 64 тис.грн.
За 2017 рiк Товариством придбано активiв на суму 11410 тис грн., в тому числi:
- будiвлi та споруди – 2272 тис.грн.;
- машини та обладнання – 8515 тис.грн.;
- транспортнi засоби - 0 тис. грн.;
- iнше - 623 тис.грн.
У 2017 роцi Товариством вiдчужено активiв на суму1861 тис.грн., в тому числi:
- будiвлi та споруди - 21 тис.грн.;
- машини та обладнання –1444 тис.грн.;
- транспортнi засоби – 6 тис. грн.;
- iнше - 390 тис.грн.
За 2018 рiк Товариством придбано активiв на суму 6748 тис грн., в тому числi:
- будiвлi та споруди - 463 тис.грн.;
- машини та обладнання – 5947 тис.грн.;
- транспортнi засоби - 42 тис. грн.;
- iнше - 296 тис.грн.
У 2018 роцi Товариством вiдчужено активiв на суму 534 тис.грн., в тому числi:
- будiвлi та споруди - 262 тис.грн.;
- машини та обладнання –141 тис.грн.;
- транспортнi засоби - 0 тис. грн.;
- земельна дiлянка – 20 тис.грн.;
- iнше - 111 тис.грн.
Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов’язанi з його господарською дiяльнiстю, у зв’язку з нестабiльною економiчною та законодавчою ситуацiєю та обмеженням грошових коштiв на рахунку. Пiдприємство iнвестує кошти в поточний та капiтальний ремонт, оновлення та реконструкцiю виробничого обладнання. Фiнансування iнвестицiй на реалiзацiю цих проектiв планується проводити по мiрi техничної та технологiчної необхiдностi за рахунок власних коштiв пiдприємства при їх наявностi
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення ПрАТ "Запорiжсклофлюс" включає: промисловий майданчик, на якому розташовано весь виробничий комплекс, знаходиться за адресою: м. Запорiжжя, вул. Дiагональна,2; база вiдпочинку "Кристал" знаходиться за адресою: Запорiзька область, смт Кирилiвка, коса Пересип. Всi основнi засоби емiтента знаходяться по мiсцях розташування об’єктiв пiдприємства.
Основнi засоби використовуються з метою отримання доходу у господарськiй дiяльностi у процесi виробництва продукцiї, здачi в оренду iншим сторонам та надання послуг соцiального призначення. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Товариство не орендує стороннi основнi засоби.
Основнi засоби пiдприємства перебувають у постiйному користуваннi та будь-яких обмежень протягом звiтного року не було.
Товариство здає в оренду примiщеня, якi розташованi на територiї пiдприємства: з них склад комового вапна площею 360 м2 згiдно до договору з ТОВ «Досвiд» №161 вiд 31.12.1998 року, строк дiї оренди - до 31.12.2018 року; дах iнженерно – лабораторного корпусу площею 50 м2 згiдно до договору з ТОВ «Лайфсел» № 112/16 вiд 01.05.2016 року, строк дiї оренди до 31.03.2019 року, нежитлове примiщення площею 2м2 згiдно до договору з АТ «Укрсоцбанк» №101/15 вiд 18.06.15 року, строк дiї оренди до 18.06.2019 року; примiщення одноповерхової будiвлi складу електрозварювальних флюсiв площею 216 м2 згiдно до договору з ТОВ ТД «Запорiжсклофлюс» №156/16 вiд 01.06.2017р. строк дiї оренди до 29.06.2019 року.
Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв емiтента протягом звiтного року не вiдбувалося.
Використання потужностей становить по виробництву флюсiв 25%, по силiкату натрiю - 77%, склу натрiєвому рiдкому -88%. Виробничi потужностi пiдприємства перебувають в задовiльному становищi, використовуються не на повну потужнiсть, а тiльки пiд повне забезпечення ринку збуту продукцiї.
Спосiб утримання активiв - в експлуатацiї. Активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається згiдно правил (стандартiв) МСБО 16 «Основнi засоби» в балансi ПрАТ «Запорiжсклофлюс» по справедливiй переоцiненiй вартостi.
Амортизацiя по об’єктам основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного використання об’єкта. Нарахування амортизацiї починається з дати придбання або з дати доведення активу до готовностi його до використання.
Утримання активiв - фiнансування придбання, будiвництво, ремонт та удосконалення основних засобiв здiйснюється за власнi кошти пiдприємства. Пiдготовка до проведення та повне закiнчення капiтальних ремонтiв основних фондiв виконується згiдно до «Положення про планово-попереджувальнi ремонти та експлуатацiю обладнання пiдприємств скляної промисловостi» та «Положення про технiчне обслуговування обладнання».
Устаткування, будiвлi, споруди цехiв Товариства внаслiдок цiлеспрямованого технiчного обслуговування i проведення ремонтiв знаходяться в задовiльному станi.
На використаннi активiв пiдприємства можуть позначитися екологiчнi питання, а саме: у випадку техногенних та аварiйних ситуацiй на пiдприємствi можливе настання екологiчного збитку у товариства. У 2018 роцi екологiчних збиткiв у товариства не було. Удосконалення та модернiзацiя основних технологiчних виробничих процесiв матиме позитивний результат щодо екологiчних аспектiв. Природоохоронною дiяльнiстю на пiдприємствi займається служба з охорони навколишнього середовища, яка веде контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд технологiчного обладнання в пiдроздiлах пiдприємства, контролює скиди дощової води з територiї пiдприємства, скиди господарсько-побутового призначення в каналiзацiйнi мережi мiського водоканалу. Перевищення понаднормативних викидiв за звiтний перiод не виявлено. В 2018 роцi були розробленi матерiали щодо встановлення розмiрiв санiтарно-захисної зони та оцiнки ризику здоров’ю населення м. Запорiжжя, що мешкає в зонi впливу викидiв забруднюючих речовин в атмосферному повiтрi вiд стацiонарних джерел викидiв для проммайдана ПрАТ «Запорiжсклофлюс». Згiдно Протоколу держсанепiдекспертизи ДУ «Iститут громадського здоров’я iм.. Марзєєва НАМН України» №280 вiд 22.02.18р. ПрАТ «Запорiжсклофлюс» не створює рiвнiв ризику, неприйнятних для здоров’я населення.Поточнi витрати в 2018 р. на охорону навколишнього середовища склали 4099,4 тис.грн., в тому числi на охорону атмосферного повiтря, утримання та ремонти пилогазоочисних споруд - 2314,4 тис. грн.; на очищення зворотних вод, утримання, ремонти спорудження та трубопроводiв водозворотних циклiв, за скидання стiчних вод до мiської каналiзацiї – 1525,8 тис. грн.; на поводження з вiдходами (збирання, зберiгання, транспортування, утилiзацiя, розмiщення) - 259,2 тис. грн. На пiдприємствi експлуатуються 3 замкнутих водозворотних цикли основного виробництва. Виключено скид виробничих стiчних вод у рiку Днiпро. Щороку виконуються iнструментальнi замiри викидiв шкiдливих речовин вiд паливно-використовуючого обладнання, усiх пилогазоочисних установ, хiмiчнi аналiзи води зворотних циклiв, стiчних вод, якi потрапляють в мережу мiської каналiзацiї.Удосконалення та модернiзацiя основних технологiчних процесiв матиме позитивний результат щодо екологiчних аспектiв.
Плани щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв вiдсутнi у зв’язку з нестабiльною економiчною ситуацiєю та обмеженою наявнiстю грошових коштiв. Придбання технiки та обладнання, розширення або удосконалення основних засобiв буде проводитися по мiрi технiчної та технологiчної необхiдностi за рахунок власних коштiв при їх наявнiстi.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На протязi 2018 року на дiяльнiсть ПрАТ "Запорiжсклофлюс" мали iстотний вплив проблеми, пов’язанi iз нестабiльною економiчною та полiтичною ситуацiєю (несвоєчасне вiдшкодування ПДВ), девальвацiєю нацiональної валюти та податковими навантаженнями, постiйним зростанням цiн на сировину, матерiали та енергоносiї. Пiдвищення тарифiв на послуги природних монополiй: рiст цiн на природний газ, на енергоносiї, рiст цiн на сировину є практично не прогнозованими. Цi фактори зумовлюють зрiст собiвартостi продукцiї, що значно зменшує рiвень попиту на продукцiю.
Основною проблемою Товариства є зношенiсть основних засобiв та низька енергоефективнiсть технологiчних процесiв, що є стримуючим фактором у застосуваннi новiтнiх технологiй та пiдвищеннi якостi продукцiї, яка випускається пiдприємством. Мiнiмiзувати цей ризик можна шляхом постiйних поточних та капiтальних ремонтiв, а також придбанням нових основних фондiв.
Iстотно впливають на дiяльнiсть пiдприємства непрогнозованiсть державної полiтики стосовно зовнiшньоекономiчної дiяльностi та умов ведення бiзнесу. Нестабiльна полiтична та законодавча ситуацiя негативно впливають на фiнансовi результати пiдприємств, якi працюють на експорт, виникає ризик зовнiшньоекономiчної нестабiльностi пiдприємства
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Полiтика ПрАТ "Запорiжсклофлюс" щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на безперебiйне забезпечення фiнансовими ресурсами поточної виробничо - господарської дiяльностi та контроль за рацiональним використанням фiнансових ресурсiв; своєчасне перерахування платежiв до бюджету та в Державнi цiльовi фонди, своєчаснi розрахунки з постачальниками ресурсiв, оплату працi персоналу; фiнансування технiчного переозброєння пiдприємства; досягнення максимальних економiчних та фiнансових показникiв на основi взаємовигiдного спiвробiтництва, поваги, довiри з партнерами; безперервне вдосконалення, пiдвищення ефективностi фiнансової дiяльностi пiдприємства.
Метою пiдприємства є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Аналогiчно полiтицi управлiння кредитними ризиками, при управлiннi ризиком лiквiдностi дирекцiя пiдприємства значною мiрою покладається на власнi рiшення у плануваннi та пiдтриманнi лiквiдностi пiдприємства та забезпеченнi достатнiх грошових коштiв для фiнансування очiкуваних операцiйних витрат, погашення фiнансових зобов'язань та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi протягом року.
Фiнансування пiдприємства у 2018 роцi вiдбувалось тiльки за рахунок власних обiгових коштiв.
Коєфiцiент поточної лiквiдностi збiльшився та станом на 31.12.2018 року становить 9,24.
Коєфiцiент швидкої лiквiдностi збiльшився та станом на 31.12.2018 року становить 1,27.
Робочого капiталу достатньо для поточних потреб товариства.
Покращення лiквiдностi можливе наступними засобами:
- вирiвнювання грошового потоку у галузi надходження грошових коштiв. Це можливо досягти шляхом урегулювання платiжної дiсциплини замовникiв/дебiторiв;
- покращення системи управлiння запасами;
-зниження зобов’язань;
-збiльшення обсягiв виробництва.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Станом на 31.12.2018р. всi укладенi угоди (контракти) виконанi в обсязi та у термiни, передбаченi умовами угод (контрактiв). В звiтному перiодi було виконано договорiв на реалiзацiю продукцiї на суму 421,2 млн.грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану спрямована на технiчне переобладнання виробництва, оновлення основних засобiв i виробничих потужностей, дотримання чинного законодавства, в тому числi i природоохранного, виконання виробничної програми та органiзацiйно-технiчних засобiв в межах запланового фiнансування. Згiдно виробничо-фiнансової програми пiдприємство планує в 2019 роцi виробити та реалiзувати зварювальних флюсiв не менше, нiж 5 тис.тн, силiкату натрiю розчинного не менш 50 тис. тн, рiдкого натрiєвого скла- не менше 10 тис.тн. Для забезпечення успiшної роботи в 2019 роцi намiченi технiчнi заходи для полiпшення технiко-економiчних показникiв економiї енергетичних i сировинних ресурсiв, зниження викидiв шкiдливих речовин, полiпшення умов працi.
Загальними напрямками стратегiчного розвитку Товариства та основними стратегiчними задачами є посилення конкурентних позицiй заводу на ринку силiкату натрiю, зварювальних флюсiв та рiдкого скла, пiдвищення конкурентоспроможностi за рахунок покращення якостi продукцiїї та пiдвищення ефективностi виробництва, що у перспективi дозволить збiльшити обсяги продажу та прибутковостi виробленої продукцiї. Ми прагнемо не лише зберегти лiдерство серед виробникiв з країн СНД, але i розширити присутнiсть на свiтових ринках. Позицiонуючи себе як пiдприємство, що веде прозорий бiзнес, Товариства прагне надавати своїм клiєнтам високоякiсну продукцiю. Для досягнення поставленої мети ми активно впроваджуємо новi виробничi та ресурсозберiгаючi технологiї.
Основнi напрямки дiяльностi пiдприємства на 2019 рiк:
1.Реконструкцiя i модернiзацiя виробництва у вiдповiдностi з органiзацiйно-технiчними заходами ПрАТ "Запорiжсклофлюс, освоєння нових технологiй i продукцiї.
2.Пiдвищення ефективностi систем управлiння якiстю, екологiєю, охороною працi та здоров`я персоналу на основi мiжнародних стандартiв.
Реалiзацiя цих проектiв дозволить пiдприємству покращити якiсть випускаємої продукцiї, розширити номенклатуру та ринок збуту продукцiї, знизити витрати енергоносiїв та собiвартiсть продукцiї, суттєво зменшити кiлькiсть виробничих викидiв в атмосферу, що значно покращить фiнансовий стан пiдприємства.
Сьогоднi на пiдприємствi, у вiдповiдностi зi стратегiєю розвитку, ведуться роботи з ремонту та реконструкцiї виробничих потужностей, освоєнню нових технологiй i нових видiв продукцiї. Таким чином закладається надiйний фундамент конкурентноспроможностi продукцiї Товариства на свiтовому ринку в майбутньому. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому - нестабiльне дiюче законодавства України, полiтична та загальноекономiчна ситуацiя в країнi, наслiдком яких є постiйно пiдвищення цiн на сировину та енергоносiї. Цi фактори зумовлюють зрiст собiвартостi продукцiї, а також скорочення ринкiв збуту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік За звiтний перiод Товариством дослiджень та розробок не проводилося у зв’язку з нестабiльною економiчною ситуацiєю та обмеженням грошових коштiв.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі ПрАТ «Запорiжсклофлюс» прагне надавати своїм клiєнтам високоякiсну продукцiю та найкращiй сервiс. Пiдприємство чiтко додержується та постiйно удосконалює технологiчнi процеси, гарантує якiсть продукцiї, чiтке виконання договiрних зобов`язань, орiєнтується на потреби ринку та впроваджує сучаснi механiзми управлiння. Технiчне переозброєння й реконструкцiя проведення, освоєння нових видiв продукцiї, полiпшення якостi - це прiоритетнi напрямки розвитку Товариства". З метою забезпечення якостi на пiдприємствi дiє система менеджмента якостi.
У 2018 роцi проводились аудити та дiє система менеджменту якостi у вiдповiдностi з новою версiєю ISO 9001: 2015, на розробку, виробництво та збут зварювальних флюсiв , силiкату натрiю розчинного , скла натрiєвого рiдкого, посуду зi скла та розсiювачiв скляних.
- ТОВ «Контур-Сертифiкацiя»м.Москва, (Система сертифiкацiї ГОСТ Р) – сертифiкацiя виробництва силiкату натрiю розчинного i зварювальних флюсiв;
- ТОВ «Iнтернешнл Менеджмент Сiстемс»-сертифiкацiя зварювальних флюсiв.
- ООО «РСЗ МАЦ» та ТОВ «АЦ ЦНИИТМАШ», проведена атестацiя флюсiв з отриманням вiдповiдних Свiдоцтв НАКС, що гарантує їх застосування в мостобудуваннi i будiвництвi.
-ДП «ЗАПОРIЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГIЯ» перевiрка технiчної компетенцiї при проведеннi вимiрювань СМЯiТК таХЛ на вимоги ДСТУ ISO 10012:2005.
Iнформацiя про результати дiяльностi емiтента за останнi три роки:
У 2016 роцi порiвняно з 2015 роком вiдбулося зростання виробництва в порiвняних цiнах на 1,2 млн. грн. або на 0,8%, та склала 159,0 млн. грн.; реалiзацiя товарної продукцiї збiльшилася в порiвняних цiнах на 21,1 млн. грн. або на 14,6%, та склала 166,2 млн. грн.
У 2017 роцi порiвняно з 2016 роком вiдбулося зростання виробництва в порiвняних цiнах на 93,3 млн. грн. або на 55,3%, та склала 261,9 млн. грн.; реалiзацiя товарної продукцiї збiльшилася в порiвняних цiнах на 89,8 млн. грн. або на 50,1%, та склала 269,1 млн. грн.
У 2018 роцi порiвняно з 2017 роком вiдбулося зростання виробництва в порiвняних цiнах на 33,6 млн. грн. або на 12,1%, та склала 311,7 млн. грн.; реалiзацiя товарної продукцiї збiльшилася в порiвняних цiнах на 31,5 млн. грн. або на 11%, та склала 320,1 млн. грн.
Фiнансовi результати емiтента за останнi три роки: отримано чистого прибутку за 2016 рiк – 11,9 млн. грн., за 2017 рiк – 18,2 млн. грн., за 2018 рiк – 27,7 млн. грн.