ПрАТ "Запоріжсклофлюс"

Код за ЄДРПОУ: 00293255
Телефон: (061)2397072
e-mail: paper@steklo.zp.ua
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
 
Дата розміщення: 03.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, усього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 55526 56498 0 0 55526 56498
будівлі та споруди 17030 16542 0 0 17030 16542
машини та обладнання 36185 37694 0 0 36185 37694
транспортні засоби 277 248 0 0 277 248
земельні ділянки 948 920 0 0 948 920
інші 1086 1094 0 0 1086 1094
2. Невиробничого призначення: 240 237 0 0 240 237
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 240 237 0 0 240 237
інші 1 0 0 0 0 0
Усього 55766 56735 0 0 55766 56735
Опис Основними засобами на пiдприємствi визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше 1 року, якi використовуються у процесi виробництва, наданнi послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для виконання адмiнiстративних або соцiальних функцiй. Об’єкти основних засобiв подiляються на виробничi та невиробничi. Пiдприємство оцiнює основнi засобi за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Пiсля визнання основнi засоби подiляються на групи, якi являють собою позицiї зi значною вартiстю i по яким можуть бути використанi певнi перiоди амортизацiї. Амортизацiя по об’єктам основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного використання об’єкта.
Термiни корисного використання об’єктiв за основними групами: нерухомiсть – 20-90 рокiв, виробниче обладнання – 3-40 рокiв, транспортнi засоби – 3-20 рокiв, офiсне обладнання – 3-12 рокiв, iншi основнi засоби – 6-20 рокiв. Земля не амортизується, оскiльки неможливо надiйно оцiнити строк її корисного використання. ПрАТ «Запорiжсклофлюс» оцiнює залишковий строк корисного використання основних засобiв щонайменше на кiнець кожного фiнансового року. Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.17р. склала 76217 тис. грн., сума нарахованого зносу – 20931 тис.грн., ступiнь зносу – 27,5%.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.18р. склала 82431 тис. грн., сума нарахованого зносу – 25933 тис.грн., ступiнь зносу – 31,5%.
Змiни у вартостi основних засобiв на суму 6214 тис. грн. зумовленi за рахунок витрат на капiтальнi iнвестицiї у сумi 7581 тис. грн. та вибуття основних засобiв на суму 1367 тис. грн.
Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Використання потужностей за 2018 рiк становило по виробництву зварювальних флюсiв – 25%, силiкату натрiю - 77%, склу натрiєвому рiдкому - 88%. Виробничi потужностi пiдприємства використовувались не на повну потужнiсть, а тiльки пiд повне забезпечення ринку збуту продукцiї.
Основнi засоби пiдприємства перебувають у постiйному користуваннi та будь-яких обмежень протягом звiтного року не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 176265 152695
Статутний капітал (тис.грн.) 109 109
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 109 109
Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди: Вартiсть чистих активiв визначається шляхом рiзницi мiж сумою оборотних та необоротних активiв та сумою довгострокових i поточних зобовязань i забезпеченнь.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства за звiтний перiод складає 176265 тис. грн. i є бiльшою нiж статутний капiтал на 176156 тис.грн., що вiiдповiдає вимогам дiючого законодавства - п. 3 ст.155 Цивiльного Кодексу України. Вартiсть чистих активiв Товариства за попереднiй рiк складає 152695 тис. грн. i є бiльшою нiж статутний капiтал на 152586 тис.грн., що вiiдповiдає вимогам чинного законодавства.