ПрАТ "Запоріжсклофлюс"

Код за ЄДРПОУ: 00293255
Телефон: (061)2397072
e-mail: paper@steklo.zp.ua
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
 
Дата розміщення: 03.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 2090 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 17852 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 19942 X X
Опис Податковi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2018 року склали 2090 тис.грн. , до складу поточних зобов’язань належать також поточна кредиторська заборгованiсть за товари,роботи, послуги у сумi 3615 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями у сумi 1258 тис. грн., а також поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв у сумi 1393тис.грн., з оплати працi - 2251 тис.грн., зi страхування - 642 тис. грн. та поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками у сумi 873 тис. грн. та iншi У складi довгострокових зобов’язань 5649 тис.грн. пенсiйних зобов’язань. Фiнансової допомоги протягом звiтного року Товариство не отримувало. Кредитiв банкiв Товариство не отримувало.