ПрАТ "Запоріжсклофлюс"

Код за ЄДРПОУ: 00293255
Телефон: (061)2397072
e-mail: paper@steklo.zp.ua
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
 
Дата розміщення: 03.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

119.04.2018Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Запорiжсклофлюс"150000.000170908.00087.770Правочини на придбання Товариством товарiв, робiт, послуг.20.04.2018http://steklo-flus.pat.ua
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Запорiжсклофлюс" 19.04.2018 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв, ринкова вартiсть майна або послуг яких перевищує 17 млн. грн., а саме: правочинiв на придбання Товариством товарiв, робiт, послуг, граничної сукупної вартостi кожного такого правочину у розмiрi не бiльше 150 (сто п’ятдесят) млн. грн.; вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -170908 тис. грн.; спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 87,77%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 5229561 штук; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4683277 штук; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 4682663 штук; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти" - 614.
219.04.2018Загальнi збори ПрАТ "Запорiжсклофлюс"150000.000170908.00087.770Правочини на реалiзацiю Товариством виготовленої продукцiї.20.04.2018http://steklo-flus.pat.ua
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Запорiжсклофлюс" 19.04.2018 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв, ринкова вартiсть майна або послуг яких перевищує 17 млн. грн., а саме: правочинiв на реалiзацiю Товариством виготовленої продукцiї, граничної сукупної вартостi кожного такого правочину у розмiрi не бiльше 150 (сто п’ятдесят) млн. грн.; вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -170908 тис. грн.; спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 87,77%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 5229561 штук; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4683277 штук; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 4682663 штук; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти" - 614.