ПрАТ "Запоріжсклофлюс"

Код за ЄДРПОУ: 00293255
Телефон: (061)2397072
e-mail: paper@steklo.zp.ua
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
 
Дата розміщення: 03.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XV. Відомості про аудиторський звіт

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Капiтал Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 38520462
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69035, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 170-Б, прим. № 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4549
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) № 0761, 22.02.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018
Думка аудитора безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) щодо повного пакету фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Запорiжсклофлюс" за 2017 рiк не має пояснювального параграфу.
Номер та дата договору на проведення аудиту 13/15, 21.09.2015
Дата початку та дата закінчення аудиту 04.03.2019 - 28.03.2019
Дата аудиторського висновку (звіту) 28.03.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 45000
Текст аудиторського звіту