ПрАТ "Запоріжсклофлюс"

Код за ЄДРПОУ: 00293255
Телефон: (061)2397072
e-mail: paper@steklo.zp.ua
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
 
Дата розміщення: 03.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Запорiжсклофлюс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 №200157
3. Дата проведення державної реєстрації 30.12.1994
4. Територія (область)* Запорізька область
5. Статутний капітал (грн) 109470.16
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 358
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.59. - Виробництво iншої хiмiчної продукцiї,н.в.i.у.

20.13. - Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин

23.13. - Виробництво порожнистого скла

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "УкрСиббанк", м. Харкiв
2) МФО банку 351005
3) Поточний рахунок 26000617360400
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "УкрСиббанк", м. Харкiв
5) МФО банку 351005
6) Поточний рахунок у іноземній валюті 26000617360400