ПрАТ "Запоріжсклофлюс"

Код за ЄДРПОУ: 00293255
Телефон: (061)2397072
e-mail: paper@steklo.zp.ua
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
 
Дата розміщення: 03.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Осiпов Микола Якович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1933
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 67
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "Запорiжсклофлюс", генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 10.04. 2019
9) опис Генеральний директор очолює колегiальний виконавчий орган Товариства - Дирекцiю, що здiйснює керiвництво поточною та оперативною дiяльнiстю Товариства. Повноваження Генерального директора визначенi Статутом та Положенням про дирекцiю. Вiн має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Дирекцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, органiзацiйно – розпорядчi документи, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Генеральний директор: керує поточними справами Товариства, має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами Товариства; вчиняє фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi Товариства; пiдписує всi правочини, що укладаються Товариством (договори, угоди, контракти) та iншi юридичнi акти, що не забороненi законодавством, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi та трудовi; пiдписує листи по угодам та контрактам, претензiї, позовнi заяви, касацiйнi, апеляцiйнi заяви та заяви в порядку нагляду, апеляцiйнi та касацiйнi скарги, вiдгуки на позовнi заяви та iншi документи, що подаються до судiв усiх рiвней та юрисдикцiй ;забезпечує своєчаснiсть та повноту подання вiдомостей до банкiвських та депозитарних установ, що стосується змiни iнформацiї про Товариство; скликає та проводить засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколу засiдань Дирекцiї та вiдповiдає за їх достовiрнiсть; затверджує договiрнi цiни на власну продукцiю та тарифи на послуги ;здiйснює у вiдношеннi до працiвникiв Товариства права та обов’язки роботодавця, що передбаченi КЗпП України, законами України та iншими нормативними правовими актами, що мiстять норми трудового права, в тому числi укладає, змiнює та розриває трудовi договори з працiвниками Товариства, визначає посадовi обов’язки та умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовує вiдносно працiвникiв Товариства заходи заохочення, приймає рiшення про надання соцiально-побутових пiльг, притягує працiвникiв до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi, крiм випадкiв, визначених Статутом; затверджує штатний розклад, посадовi iнструкцiї працiвникiв пiдроздiлiв Товариства та органiзацiйнi схеми управлiння цими пiдроздiлами в межах штатної кiлькостi; приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства в межах України, а за кордон - за погодженням з Наглядовою радою; вiдкриває та закриває поточнi, валютнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном; розробляє та подає на розгляд трудового колективу Товариства проект колективного договору, пiдписує вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього, забезпечує виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; видає накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства; видає довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй, делегує частину своїх повноважень на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi; виконує iншi права та повноваження та вчиняє дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства. В його обов’язки входить виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради, дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрiшнiх документiв Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно, не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях, не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала їм вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства. В його обов’язки входить забезпечення виробничо-господарської , соцiальної, та iншої дiяльностi Товариства. Винагорода (заробiтна плата) виплачується згiдно до укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного року змiн на посадi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 67 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор ПАТ «Запорiжсклофлюс», генеральний директор ПрАТ «Запорiжсклофлюс». Посадова особа емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.


1) посада* Член Дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нетяга Володимир Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "Запорiжсклофлюс", заступник генерального директора по зовнiшньоекономiчним зв’язкам та маркетингу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 10.04.2019
9) опис Всi члени виконавчого органу - Дирекцiї мають однаковi повноваження та обов’язки. Нетяга В.В. є першим заступником генерального директора, вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, вiднесенi до його компетенцiї щодо забезпечення проведення маркетингу, зовнiшньо - економiчної дiяльностi, органiзацiї реалiзацiї продукцiї, комерцiйних питань та перспектив ринку збуту; органiзовує та координує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства у сферi управлiння маркетингу, зовнiшньоекономiчної дiяльностi та комерцiйним питанням, вирiшує питання органiзацiї дiяльностi пiдлеглих йому пiдроздiлiв та служб Товариства, вимагає вiд пiдлеглих йому робiтникiв безумовного дотримання вимог трудової та виробничої дисциплiни, надає вказiвки, обов’язковi для виконання пiдлеглими йому робiтниками та вимагає виконання їх. В його обов’язки входить виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради, дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрiшнiх документiв Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно, не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях, не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства. Отримує заробiтну плату згiдно до штатного розкладу. За виконання повноважень, покладених на Дирекцiю, додаткової винагороди не отримував, в тому числi в натуральнiй формi. Протягом звiтного року змiн на посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 42 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник генерального директора по зовнiшньоекономiчним зв’язкам та маркетингу ПАТ «Запорiжсклофлюс», заступник генерального директора по зовнiшньоекономiчним зв’язкам та маркетингу ПрАТ «Запорiжсклофлюс». Посадова особа емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.


1) посада* Член Дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Олiйник Микола Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1951
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 50
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "Запорiжсклофлюс", заступник генерального директора - начальник виробництва.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 10.04.2019
9) опис Всi члени виконавчого органу - Дирекцiї мають однаковi повноваження та обов’язки. Олiйник М.М. є заступником генерального директора по виробництву, вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, вiднесенi до його компетенцiї щодо забезпечення органiзацiї виробництва продукцiї, якостi продукцiї, що випускається, технiчних питань, виконання вимог законодавства щодо дотримання правил i норм в областi охорони навколишнього середовища, органiзовує та координує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства у сферi управлiння виробництвом зварювальних флюсiв та силiкату натрiю, вирiшує питання органiзацiї дiяльностi пiдлеглих йому пiдроздiлiв та служб Товариства, вимагає вiд пiдлеглих йому робiтникiв Товариства безумовного дотримання вимог трудової та виробничої дисциплiни, надає вказiвки, обов’язковi для виконання пiдлеглими йому робiтниками та вимагає виконання їх. В його обов’язки входить виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради, дотримуватись вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно, не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях, не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства. Отримує заробiтну плату згiдно до штатного розкладу. За виконання повноважень, покладених на Дирекцiю, додаткової винагороди не отримував, в тому числi в натуральнiй формi. Протягом звiтного року змiн на посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 50 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник генерального директора-начальник виробництва ПАТ «Запорiжсклофлюс», заступник генерального директора-начальник виробництва ПрАТ «Запорiжсклофлюс» Посадова особа емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах.Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.


1) посада* Член Дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щебетун Марiя Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1939
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 61
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "Запорiжсклофлюс", заступник генерального директора з економiки.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 10.04.2019
9) опис Всi члени виконавчого органу - Дирекцiї мають однаковi повноваження та обов’язки. Щебетун М.О. є заступником генерального директора з економiчних питань, вирiшуєi питання поточної дiяльностi Товариства, вiднесенi до її компетенцiї щодо економiчно - фiнансової дiяльностi пiдприємства, пiдготовцi засiдань Дирекцiї, ведення протоколiв Дирекцiї, органiзовує та координує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства у сферi економiки та фiнансiв, вирiшує питання органiзацiї дiяльностi пiдлеглих їй пiдроздiлiв та служб Товариства, вимагає вiд пiдлеглих їй робiтникiв Товариства безумовного дотримання вимог трудової та виробничої дисциплiни, надає вказiвки, обов’язковi для виконання пiдлеглими їй робiтниками та вимагає виконання їх. В її обов’язки входить виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради, дотримуватись вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно, не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях, не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала їй вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства. Отримує заробiтну плату згiдно до штатного розкладу. За виконання повноважень, покладених на Дирекцiю, додаткової винагороди не отримувала, в тому числi в натуральнiй формi. Протягом звiтного року змiн на посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 61 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник генерального директора з економiки ПАТ «Запорiжсклофлюс»,заступник генерального директора з економiки ПрАТ «Запорiжсклофлюс». Посадова особа емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах.Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.


1) посада* Член Дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гулiдов Дмитро Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1941
5) освіта** Середньо-технiчна
6) стаж роботи (років)** 60
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "Запорiжсклофлюс", начальник штабу цивiльної оборони та нвдзвичайних ситуацiй.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 10.04.2019
9) опис Всi члени виконавчого органу - Дирекцiї мають однаковi повноваження та обов’язки, всi вони описанi вище. Гулiдов Д.I. вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, вiднесенi до його компетенцiї щодо вирiшення соцiально – побутових питань робiтникiв Товариства, органiзовує та координує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства у сферi вирiшення соцiально – побутових питань, вирiшує питання органiзацiї дiяльностi пiдлеглих йому пiдроздiлiв та служб Товариства, вимагає вiд пiдлеглих йому робiтникiв Товариства безумовного дотримання вимог трудової та виробничої дисциплiни, надає вказiвки, обов’язковi для виконання пiдлеглими йому робiтниками та вимагає виконання їх.В його обов’язки входить виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради, дотримуватись вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно, не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях, не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства. Отримує заробiтну плату згiдно до штатного розкладу. За виконання повноважень, покладених на Дирекцiю, додаткової винагороди не отримував, в тому числi в натуральнiй формi.Протягом звiтного року змiн на посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 60 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник штаба ЦО та НС ПАТ «Запорiжсклофлюс», начальник штаба ЦО та НС ПАТ «Запорiжсклофлюс». Посадова особа емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.


1) посада* Голова наглядової ради, акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Оселедчик Сергiй Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1966
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 32
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ТОВ "Укртрейдiнвестпроект",генеральний директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 19.04.2020
9) опис Оселедчик С.Ю. очолює Наглядову раду Товариства, яка здiйснює захист прав акцiонерiв, є контролюючим органом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства та виконує права в межах своїх компетенцiй. Повноваженнями Наглядової ради є: затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм Положень, що затверджуються виключно Загальними зборами акцiонерiв;прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; пiдготовка проекту порядку денного Загальних зборiв, проекту рiшень щодо кожного з питань, включеного до порядку денного, прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, затвердження проекту та порядку денного Загальних зборiв, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; затвердження органiзацiйного комiтету з пiдготовки Загальних зборiв Товариства, обрання Реєстрацiйної комiсiї; Голови та Секретаря зборiв; затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування; прийняття рiшення про доповнення порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; попереднiй розгляд, за поданням Дирекцiї, проектiв документiв, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, проекту розподiлу прибутку; визначення пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту товариства та подання їх на затвердження Загальним зборам акцiонерiв Товариства; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження порядку та строку їх виплати, прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв про повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв про виплату дивiдендiв; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Дирекцiї, Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на пiдписання контрактiв; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою та Центральним депозитарiєм, встановлення розмiру оплати їх послуг; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, що не перевищує 25% вартостi чистих активiв Товариства; затвердження ринкової вартостi майна, яке вноситься в оплату за акцiї, що розмiщуються Товариством; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, затвердження ринкової вартостi акцiй при придбаннi у акцiонерiв акцiй особою, що придбала 50 та бiльше вiдсоткiв акцiй; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх Статутiв та Положень, призначення та звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; контроль за дiяльнiстю Дирекцiї; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, якщо вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; винесення на розгляд Загальним зборам рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi; визначення порядку викупу Товариством власних акцiй та мети такого викупу; затвердження ринкової вартостi акцiй, що розмiщуються, та акцiй власного випуску, викуплених Товариством, що вiдчужуються; прийняття рiшення про кiлькiсть акцiй, що будуть придбанi Товариством у акцiонерiв та здiйснення iнших дiй з викупу акцiй; затвердження звiту Дирекцiї про викуп Товариством власних акцiй; визначення друкованого засобу масової iнформацiї для здiйснення повiдомлення акцiонерiв про можливiсть реалiзацiї переважного права при додатковому випуску акцiй; затвердження форми та обов’язкових реквiзитiв письмових зобов’язань про продаж акцiй додаткового випуску, що видаються акцiонерам; прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв; погодження укладання, змiни або припинення вiдповiдними посадовими особами Товариства будь-яких угод на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн.; надання згоди Дирекцiї на вiдчуження або передачу у користування, управлiння чи заставу належних Товариству основних засобiв Товариства i нерухомого майна та на списання сум дебiторської заборгованостi та матерiалiв, що стали непридатними та не пiдлягають подальшому використанню або реалiзацiї, а також на списання основних засобiв i нерухомого майна, якщо залишкова вартiсть об’єкта, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi складає бiльш, нiж 50 тис. грн., або знос менш нiж 50% вiд первiчної вартостi; погодження, за поданням Дирекцiї товариства, органiзацiйної структури Товариства; погодження рiшення Дирекцiї щодо формування та коригування цiнової та маркетингової полiтики в процесi придбання та реалiзацiї сировини, матерiалiв, обладнання, енергоресурсiв, комплектуючих та готової продукцiї; прийняття рiшення про притягнення до майнової або дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;вирiшення iнших питань, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Статутом та чинним законодавством України, а також дорученi Наглядовiй радi окремими рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює представництво Наглядової ради в процесi взаємодiї з iншими органами Товариства, органiзовує контроль за виконанням рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради, органiзовує ведення та зберiгання протоколiв засiдань Наглядової ради та здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. В його обов’язки входить виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, дотримуватись вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, дотримуватись лояльностi по вiдношенню до Товариства, не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю. За виконання повноважень, покладених на Наглядову раду, виплачується винагорода згiдно укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного року змiн на посадi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 32 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор ТОВ "Укртрейдiнвестпроект", директор з економiчних питань ТОВ "СК-Будкомплексплюс". Посадова особа також займає посаду генерального директора ТОВ «Укртрейдiнвестпроект", код за ЄДРПОУ 34067094, мiсцезнаходження: 69000, Україна, м. Запорiжжя, бул. Центральний, 20. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа є акцiонером Товариства.


1) посада* Член наглядової ради, акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiрiленко Людмила Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1954
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "Запорiжсклофлюс", начальник вiддiлу пiдготовки кадрiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 19.04.2020
9) опис Мiрiленко Л.М. компетенцiї члена Наглядової ради виконує згiдно зi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв. Наглядова рада пiдпорядкована Загальним зборам акцiонерiв, рiшення яких є для неї обов’язковими. Всi члени Наглядової Ради мають однаковi повноваження та обов’язки, всi вони описанi вище. В обов’язки Мiрiленко Л.М. входить виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, дотримуватись вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства, дiяти в iнтересах Товариства дотримуватись лояльностi по вiдношенню до Товариства,не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю. За виконання повноважень, покладених на Наглядову раду, виплачується винагорода згiдно укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного року змiн на посадi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 44роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:начальник вiддiлу пiдготовки кадрiв ПАТ «Запорiжсклофлюс». Посадова особа емiтента займає посаду заступника генерального директора ТОВ "Укртрейдiнвестпроект", код ЄДРПОУ 34067094, мiсцезнаходження: 69000, Україна, м. Запорiжжя, бул. Центральний, 20. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа є акцiонером Товариства.


1) посада* Член наглядовой ради, акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисцев Олександр Сергiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "Запорiжсклофлюс", начальник вiддiлу економiчної безпеки
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 19.04.2020
9) опис Лисцев О.С.компетенцiї члена Наглядової ради виконує згiдно зi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Наглядова Рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядова рада пiдпорядкована Загальним зборам акцiонерiв, рiшення яких є для неї обов’язковими. Всi члени Наглядової ради мають однаковi повноваження та обов’язки, всi вони описанi вище. В обов’язки Лисцева О.С. входить виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, дотримуватись вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, дотримуватись лояльностi по вiдношенню до Товариства, не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю. За виконання повноважень, покладених на Наглядову раду, виплачується винагорода згiдно укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного року змiн на посадi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу економiчної безпеки ПАТ «Запорiжсклофлюс». Посадова особа емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа є акцiонером Товариства.


1) посада* Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Врублевська Тетяна Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1962
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "Запорiжсклофлюс", начальник вiддiлу цiнних паперiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 10.04.2019
9) опис Голова ревiзiйної комiсiї очолює Ревiзiйну комiсiю, яка здiйснює контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю Товариства, проводить перевiрки та ревiзiї не рiдше одного разу на рiк: пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя проводить: контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України та Статуту; аналiз фiнансового становища Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв, контроль за використанням чистого прибутку Товариства, своєчасностi нарахування та виплати дивiдендiв. Компетенцiї та права Ревiзiйна комiсiя здiйснює згiдно зi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Голова ревiзiйної комiсiї не є самостiйним органом Товариства, не має права самостiйно приймати будь-якi рiшення, а лише органiзовує роботу комiсiї, скликає її засiдання та головує на них; органiзовує ведення протоколiв на засiданнях, представляє Ревiзiйну комiсiю у вiдносинах з iншими органами Товариства та його акцiонерами. В її обов’язки входить дитримуватись встановленого в Товариствi режиму комерцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вона має в силу виконання своїх функцiй,не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської, негайно iнформувати Наглядову раду про наявнiсть у члена комiсiї заiнтересованостi у вчиненнi Товариством правочину або конфлiкту iнтересiв. За виконання повноважень, покладених на Ревiзiйну комiсiю, виплачується винагорода згiдно укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного року змiн на посадi не вiдбувалось.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу цiнних парерiв ПАТ «Запорiжсклофлюс». Посадова особа емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Комаренко Галина Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1956
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 46
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "Запорiжсклофлюс", начальник планово-економiчного вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 10.04.2019
9) опис Комаренко Г.В. компетенцiї члена Ревiзiйної комiсiї виконує згiдно до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю, здiйснює контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю Товариства, проводить перевiрки та ревiзiї не рiдше одного разу на рiк: пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя проводить контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України та Статуту; аналiз фiнансового становища Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв, виконання iнших зобов'язань Товариства, контроль за використанням чистого прибутку Товариства, своєчасностi нарахування та виплати дивiдендiв. Всi члени Ревiзiйної комiсiї мають однаковi повноваження та обов'язки, якi описанi вище.За виконання повноважень, покладених на Ревiзiйну комiсiю, виплачується винагорода згiдно укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.Протягом звiтного року змiн на посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 46 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ «Запорiжсклофлюс». Посадова особа емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хижняк Свiтлана Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "Запорiжсклофлюс", заступник головного бухгалтера.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 10.04.2019
9) опис Хижняк С.В. компетенцiї члена Ревiзiйної комiсiї виконує згiдно до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю, здiйснює контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю Товариства, проводить перевiрки та ревiзiї не рiдше одного разу на рiк: пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя проводить контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України та Статуту; аналiз фiнансового становища Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв, виконання iнших зобов'язань Товариства, контроль за використанням чистого прибутку Товариства, своєчасностi нарахування та виплати дивiдендiв. Всi члени Ревiзiйної комiсiї мають однаковi повноваження та обов'язки, якi описанi вище. За виконання повноважень, покладених на Ревiзiйну комiсiю, виплачується винагорода згiдно укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.Протягом звiтного року змiн на посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 21 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: в.о. заступника головного бухгалтера ПАТ "Запорiжсклофлюс". Посадова особа емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Безкiш Валентина Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1955
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 47
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "Запорiжсклофлюс"", головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.09.2007, на невизначений термiн
9) опис Безкiш В.О. є головним бухгалтером Товариства. В її обов’язки входить забезпечення органiзацiї бухгалтерського облiку на пiдприємствi, контроль за рацiональним, економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй. Забезпечує повний облiк грошових коштiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, а також своєчасне вiдображення у бухгалтерському облiку операцiй, пов’ язаних з їх рухом. Забезпечує вiрне нарахування податкiв та внескiв до державного та мiсцевих бюджетiв. Забезпечує складання фiнансової звiтностi на основi даних бухгалтерського облiку, представлення звiтностi у встановленому порядку та строки.За виконання обов’язкiв, покладених на головного бухгалтера, посадова особа отримує заробiтну плату згiдно до штатного розкладу. Додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала.Протягом звiтного року змiн на посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 47 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ «Запорiжсклофлюс». Посадова особа емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа призначена на посаду головного бухгалтера згiдно з Наказом вiд 24.09.2007р. за № 209к на невизначений термiн.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Генеральний директорОсiпов Микола Яковичд/н114635120.94362511463510
Член дирекцiїНетяга Володимир Iвановичд/н106207419.40389910620740
Член дирекцiїОлiйник Микола Миколайовичд/н50000.09134950000
Член дирекцiїЩебетун Марiя Олександрiвнад/н699301.277608699300
Член дирекцiїГулiдов Дмитро Iвановичд/н5220.0095365220
Голова наглядової радиОселедчик Сергiй Юрiйовичд/н127240.232465127240
Член наглядової радиМiрiленко Людмила Миколаївнад/н237580.434054237580
Член наглядової радиЛисцев Олександр Сергiйовичд/н101460.185365101460
Голова ревiзiйної комiсiїВрублевська Тетяна Вiкторiвнад/н208900.381656208900
Член ревiзiйної комiсiїКомаренко Галина Вiкторiвнад/н75370.13769975370
Член ревiзiйної комiсiїХижняк Свiтлана Вiкторiвнад/н12440.02272712440
Головний бухгалтерБезкiш Валентина Олександрiвнад/н0000
Усього 2360176 43.119983 2360176 0