ПрАТ "Запоріжсклофлюс"

Код за ЄДРПОУ: 00293255
Телефон: (061)2397072
e-mail: paper@steklo.zp.ua
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
 
Дата розміщення: 03.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2018
Кворум зборів** 89.55
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. Перелiк питань,що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень, прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв Товариства.
2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк.
5. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
6. Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та визначення способу їх виплати.
8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
9. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новiй редакцiї. Визначення особи, якiй надаються повноваження на пiдписання Статуту вiд iменi Товариства.
10. Внесення змiн та доповнень до Положень про Загальнi збори Товариства, Наглядову раду, Дирекцiю, Ревiзiйну комiсiю шляхом викладення та затвердження їх в новiй редакцiї та визначення особи, якiй надаються повноваження пiдписати новi редакцiї Положень вiд iменi Товариства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
Рiшенням Наглядової ради Товариства був затверджений зазначений порядок денний загальних зборiв акцiонерiв. Пропозицiй щодо змiн до порядку денного до Товариства не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
По 1 питанню порядку денного прийняте рiшення: 1.1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 5 осiб, персонально: Барабаш Наталю Михайлiвну, Чернишеву Тетяну Григорiвну, Горностаєва Олексiя Юрiйовича, Трибулкiну Ганну Валерiївну, Головою лiчильної комiсiї Ємельянову Валентину Павлiвну.
1.2. Припинити повноваження обраної Лiчильної комiсiї з моменту завершення цих Загальних зборiв акцiонерiв.
1.3. Затвердити порядок проведення зборiв акцiонерiв згiдно з порядком денним i встановити наступний регламент роботи зборiв: для доповiдi по питанню №2 - до 30 хвилин; з iнших питань - до 10 хвилин; Збори провести без перерви.
По 2 питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «Запорiжсклофлюс» за 2017 рiк та наступнi заходи за результатами його розгляду: Дирекцiї у поточному роцi забезпечити укладання довгострокових договорiв на поставку виробляємої продукцiї, збiльшення обсягiв замовлень, розширення ринкiв збуту, освоєння нових видiв продукцiї.
По 3 питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ «Запорiжсклофлюс» за 2017 рiк та наступнi заходи: Наглядовiй радi забезпечити управлiння, контроль та регулювання дiяльностi виконавчого органу Товариства, сприяння виконавчому органу у виконаннi його функцiй.
По 4 питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ «Запорiжсклофлюс» за 2017 рiк.
По 5 питанню порядку денного прийняте рiшення: За результатами розгляду звiту зовнiшнього аудиту за 2017 рiк затвердити наступнi заходи: Дирекцiї товариства врахувати рекомендацiї та пропозицiї зовнiшнього аудиту щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк.
По 6 питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт ПрАТ «Запорiжсклофлюс» за 2017 рiк .
По 7 питанню порядку денного прийняте рiшення: 7.1. Чистий прибуток, одержаний за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк у сумi 18209 тис. грн., розподiлити по наступних нормативах:
• Резервний фонд – не нараховувати.
• Направити на виплату дивiдендiв суму 4105,131 тис. грн.
• Суму нерозподiленого прибутку, що залишилася - направити на розширення та розвиток власної дiяльностi (самофiнансування).
7.2. Акцiонерам нарахувати дивiденди пропорцiйно кiлькостi акцiй, що їм належать, у розмiрi 0,75 грн. на одну акцiю.
7.3. Встановити спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам.
По 8 питанню порядку денного прийняте рiшення: 8.1. На пiдставi частини 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв, ринкова вартiсть майна або послуг яких перевищує 17 млн. грн., а саме:
8.1.1. правочинiв на придбання Товариством товарiв, робiт, послуг, граничної сукупної вартостi кожного такого правочину у розмiрi не бiльше 150 (сто п’ятдесят) млн. грн.;
8.1.2. правочинiв на реалiзацiю Товариством виготовленої продукцiї, граничної сукупної вартостi договорiв кожного такого правочину у розмiрi не бiльше 150 (сто п’ятдесят) млн. грн.
8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданiй Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборiв виконувати всi необхiднi дiї для виконання вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних у пунктах 8.1.1, 8.1.2 цього рiшення.
8.3. Для укладення та виконання значних правочинiв, на вчинення яких було надано згоду вiдповiдно до пунктiв 8.1.1, 8.1.2 цього рiшення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або iншого органу Товариства.
По 9 питанню порядку денного прийняте рiшення: 9.1. Внести змiни i затвердити Статут Приватного акцiонерного товариства «Запорiжсклофлюс» в новiй редакцiї.
9.2. Уповноважити генерального директора пiдписати Статут ПрАТ «Запорiжсклофлюс» в новiй редакцiї.
9.3. Дирекцiї Товариства зареєструвати Статут ПрАТ «Запорiжсклофлюс» в новiй редакцiї вiдповiдно до чинного законодавства.
По 10 питанню порядку денного прийняте рiшення: 10.1. Затвердити в новiй редакцiї: Положення про Загальнi збори ПрАТ «Запорiжсклофлюс»; Положення про Наглядову раду ПрАТ «Запорiжсклофлюс»; Положення про Дирекцiю ПрАТ «Запорiжсклофлюс»; Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «Запорiжсклофлюс».
10.2. Уповноважити голову зборiв пiдписати затвердженi Положення в новiй редакцiї.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, призначена рiшенням Наглядової ради Товариства. ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити): Голосування з питань порядку денного чергових загальних зборiв вiдбувалося з використанням бюллетеней для голосування, форма та текст яких було затверджено Наглядовою радою товариства. ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не скликались.Останнi позачерговi загальнi збор проводилися в 2011 роцi у зв’язку з переводом акцiй з документарної форми iснування в бездокументарну. ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не скликались та не проводились.
Інше (зазначити): У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не скликались та не проводились.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звiтному роцi черговi загальнi збори скликались та проводилися згiдно до чинного законодавства.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не скликались та не проводились.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні