ПрАТ "Запоріжсклофлюс"

Код за ЄДРПОУ: 00293255
Телефон: (061)2397072
e-mail: paper@steklo.zp.ua
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
 
Дата розміщення: 03.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XXIII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

За результатами звітного періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 4105131 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0 0 0.75 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн* 0 0 4009000 0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів д/н д/н 07.05.2018 д/н
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів д/н д/н д/н д/н
Спосіб виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату ** д/н д/н д/н д/н
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату ** д/н д/н 01.02.2018 / 8832.89 грн д/н
Опис Привiлейованi акцiї товариство не випускало, дивiденди нараховуються та виплачуються тiльки на простi акцiї, тому iнформацiя по привiлiйованим акцiям не заповнена. Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення (протокол №26 вiд 19.04.2018р.) за результатами роботи товариства за 2017 рiк нарахувати акцiонерам дивiденди, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що їм належать у розмiрi 0,75 грн. на одну акцiю. Наглядова рада Товариства своїм рiшенням (протокол №9 вiд 19.04.2018р.) встановила: дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 07.05.2018р.; порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi, спосiб виплати дивiдендiв - безпосереньо акцiонерам. строк виплати дивiдендiв - з 15.05.2018 року по 19.10.2018 року. У звiтному перiодi дивiденди виплачувались за результатами декiлькох попереднiх рокiв, не виплачено дивiдендiв в сумi 873 тис. грн. у звязку з тим, що акцiонери не зверталися за отриманням дивiдендiв та не надали документи для забезпечення виплати нарахованих їм сум дивiдендiв. За результатами роботи товариства за звiтнiй перiод iнформацiя не заповнена, оскiльки рiшення про виплату дивiдендiв може бути прийнято тiльки Загальними зборами акцiонерiв, якi призначено Наглядовою радою Товариства на 24 квiтня 2019 року.

_____________

* У випадку виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.

** У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.»;