ПрАТ "Запоріжсклофлюс"

Код за ЄДРПОУ: 00293255
Телефон: (061)2397072
e-mail: paper@steklo.zp.ua
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
 
Дата розміщення: 03.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма* Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження** Україна, Київська область, Шевченкiвський район, м. Київ, 04107, вул. Тропiнiна,7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності немає
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-24
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть Центрального депозитарiю.
Опис Згiдно до закону про депозитарну систему ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" здiйснює свою дiяльнiсть без лiцензiї та дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв. Надає Емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв ПрАТ "Запорiжсклофлюс".

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Емiсiя"
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33961297
Місцезнаходження** Україна, Запорізька область, Днiпровський район, м. Запорiжжя, 69006, вул. Незалежної України, буд.6-39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286520
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (061) 2221140
Факс (061) 2221140
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Емiсiя" згiдно з договором про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах надає послуги емiтенту щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам емiтента.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Капiтал Аудит"
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 20503140
Місцезнаходження** Україна, Запорізька область, Вознесенiвський район, м. Запорiжжя, 69035, пр. Соборний,буд. 170-Б, прим.№1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №4549
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2013
Міжміський код та телефон (061)2131745
Факс (061)2135760
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги
Опис ТОВ АФ "Капiтал Аудит" надає аудиторськi послуги ПрАТ "Запорiжсклофлюс" щодо аудиту фiнансової звiтностi емiтента у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Оранта-Сiч"
Організаційно-правова форма* Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 02307292
Місцезнаходження** Україна, Запорізька область, Заводський район,, м. Запорiжжя,, 69104, вул. Iсторична,буд.22, кв.73
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №617685
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.03.2013
Міжміський код та телефон (061)2351771
Факс (061)2351771
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Страхова компанiя надає послуги обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання на об’єктах пiдвищеної небезпеки, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного характеру.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма* Державна організація (установа, заклад)
Код за ЄДРПОУ 21676262
Місцезнаходження** Україна, Київська область, Голосiївський район, м. Київ, 03680, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 4983815
Факс (044) 2875673
Вид діяльності Iнформацiйнi послуги на фондовому ринку
Опис Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" надає послуги емiтенту з оприлюдненя регульованої iнформацiї вiд именi учасника фондового ринку та подання звiтностi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.