ПрАТ "Запоріжсклофлюс"

Код за ЄДРПОУ: 00293255
Телефон: (061)2397072
e-mail: paper@steklo.zp.ua
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
 
Дата розміщення: 03.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiжсклофлюс" за ЄДРПОУ 00293255
Територія Запорізька область за КОАТУУ 2310136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. за КВЕД 20.59
Середня кількість працівників1 358    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вул. Дiагональна, буд. 2, м. Запорiжжя, Запорiзька обл., 69035
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 1447 0
первісна вартість 1001 0 1448 0
накопичена амортизація 1002 0 1 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3662 5280 0
Основні засоби: 1010 55286 56498 39964
первісна вартість 1011 76217 82431 55034
знос 1012 20931 25933 15070
Інвестиційна нерухомість: 1015 240 237 227
первісна вартість 1016 266 266 266
знос 1017 26 29 39
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 667 517 22
Відстрочені податкові активи 1045 0 194 1142
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 59855 64173 41355
II. Оборотні активи
Запаси 1100 50521 67218 0
Виробничі запаси 1101 17774 38129 19626
Незавершене виробництво 1102 2423 2635 0
Готова продукція 1103 30324 26454 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 34515 24810 4244
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
1867 9593 572
з бюджетом 1135 7828 7672 6219
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 53 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1102 3280 234
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 13197 18209 3688
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 1794 1252 0
Усього за розділом II 1195 110824 132034 34583
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 170679 196207 75938

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 109 109 109
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 594 594 594
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 151992 175562 65819
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 152695 176265 66523
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 178 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 5326 5649 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви 1530 0 0 0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 5504 5649 3409
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610 1248 1258 0
товари, роботи, послуги 1615 5495 3615 1470
розрахунками з бюджетом 1620 802 2090 571
у тому числі з податку на прибуток 1621 298 1431 0
розрахунками зі страхування 1625 485 642 481
розрахунками з оплати праці 1630 1721 2251 1140
за одержаними авансами 1635 172 1393 265
за розрахунками з учасниками 1640 777 873 1096
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 1685 2107 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 95 64 983
Усього за розділом IІІ 1695 12480 14293 6006
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 170679 196207 75938

Примітки: Викладенi в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.


Керівник

 

(підпис)

Осiпов Микола Якович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Безкiш Валентина Олександрiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.