ПрАТ "Запоріжсклофлюс"

Код за ЄДРПОУ: 00293255
Телефон: (061)2397072
e-mail: paper@steklo.zp.ua
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
 
Дата розміщення: 03.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiжсклофлюс" за ЄДРПОУ 00293255

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 421238 308516
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 326396 ) ( 252494 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
94842 56022
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 11081 10256
у тому числі:
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 13397 ) ( 11768 )
Витрати на збут 2150 ( 33133 ) ( 19005 )
Інші операційні витрати 2180 ( 23600 ) ( 12298 )
у тому числі:
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
35793 23207
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 86 95
Інші доходи 2240 0 0
у тому числі:
Дохід від благодійної допомоги
2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 725 ) ( 844 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 110 ) ( 245 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
35044 22213
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 7369 4004
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
27675 18209
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 27675 18209

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 298383 241118
Витрати на оплату праці 2505 47102 40495
Відрахування на соціальні заходи 2510 9866 8481
Амортизація 2515 5215 5134
Інші операційні витрати 2520 42010 27144
Разом 2550 402576 322372

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5473508 5473508
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5473508 5473508
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 5.05617 3.32675
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 5.05617 3.32675
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Викладенi в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.


Керівник

 

(підпис)

Осiпов Микола Якович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Безкiш Валентина Олександрiвна